emedica.pl
"; $zap=mysql_query("select nazwa,nazwalac,synonimy,definicja,objawy,przyczyny,przebieg,zapobieganie,powiklania,badania,cel_leczenia,leczenie,leczenie_diag,podpis from choroby where id=$nr",$db); while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "
Choroby->".$nazwa."->".$rek[0]."


"; echo "
$rek[0]".($rek[1]?"

$rek[1]":"").($rek[2] ? "

$rek[2]" : "")."

"; ?>
Opis / "; } if($rek[4]) { echo "Objawy / "; } if($rek[5]) { echo "Przyczyny / "; } if($rek[6]) { echo "Zapobieganie / "; } if($rek[7]) { echo "Przebieg / "; } if($rek[8]) { echo "Powikłania"; } if($rek[9]) { echo "
Badania / "; } if($rek[11]) { echo "Leczenie / "; } if($rek[12]) { echo "Leczenie operacyjne / "; } echo " Zobacz także"; ?>

"; if($rek[10]){ echo wstaw_link_tyt($rek[10],$typ,"Cele leczenia","cel"); } if($rek[11]){ echo wstaw_link_tyt($rek[11],$typ,"Leczenie","leczenie"); } if($rek[12]){ echo wstaw_link_tyt($rek[12],$typ,"Leczenie operacyjne","leczenie_op"); } echo "$rek[13]"; } echo "


"; // wyświetlanie powiazan //zabiegi: echo ""; $zap=mysql_query("select zabiegi.id,zabiegi.nazwa from zabiegi,zabiegi_choroby where zabiegi_choroby.nr_choroby=$nr and zabiegi_choroby.nr_zabiegu=zabiegi.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także zabiegi:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } //objawy: /* $zap=mysql_query("select objawy.id,objawy.nazwa from objawy,objawy_choroby where objawy_choroby.nr_choroby=$nr and objawy_choroby.nr_objawu=objawy.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także objawy:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } */ //badania diagn: $zap=mysql_query("select badania_diag.id,badania_diag.nazwa from badania_diag,badania_diag_choroby where badania_diag_choroby.nr_choroby=$nr and badania_diag_choroby.nr_badania_diag=badania_diag.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także badania diagnostyczne:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } //badania lab: $zap=mysql_query("select badania_lab.id,badania_lab.nazwa from badania_lab,badania_lab_choroby where badania_lab_choroby.nr_choroby=$nr and badania_lab_choroby.nr_badania_lab=badania_lab.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także badania laboratoryjne:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } ?>