emedica.pl
"; $zap=mysql_query("select nazwa,wskazania,przeciwwskazania,cel,przygotowanie,opis,powiklania,podpis,nazwalac,synonimy from badania_diag where id=$nr",$db); while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "
Badania diagnostyczne->".$nazwa."->".$rek[0]."


"; echo "
$rek[0]".($rek[8]?"

$rek[8]":"").($rek[9]?"

$rek[9]":"")."

"; ?>
Wskazania / "; } if($rek[2]) { echo "Przeciwwskazania / "; } if($rek[3]) { echo "Cel badania / "; } if($rek[4]) { echo "Przygotowanie / "; } if($rek[5]) { echo "Opis / "; } if($rek[6]) { echo "Powikłania / "; } echo " Zobacz także"; ?>

"; // wyświetlanie powiazan //choroby: echo ""; $zap=mysql_query("select choroby.id,choroby.nazwa,choroby.nazwalac from badania_diag_choroby,choroby where badania_diag_choroby.nr_badania_diag=$nr and badania_diag_choroby.nr_choroby=choroby.id",$db); if($zap && mysql_num_rows($zap) > 0){ echo "

Zobacz także choroby:

"; while($rek = mysql_fetch_row($zap)){ echo "$rek[1]
"; } } ?>