Przewodnik pacjenta

Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Badania diagnostyczne
Zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Wizyta u lekarza specjalisty
Potrzeba nagłej pomocy
Wizyta u stomatologa
Wizyta w aptece
W szpitalu
Wymagasz rehabilitacji
Jedziesz do sanatorium
Szkła optyczne
Aparaty słuchowe i wkładki uszne
Sprzęt stomijny i urologiczny oraz pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne
Rurki tracheostomijne, krtań elektroniczna, proteza powietrzna i inhalator dyszowy
Protezy piersi i peruki
Zaopatrzenie ortopedyczne
Wyjeżdżasz na wakacje, do rodziny lub w delegację
Pacjent płaci
Jak możemy się odwołać
Masz jeszcze inne prawa


Wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jedną z głównych idei reformy jest wzrost znaczenia w systemie ochrony zdrowia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który nie tylko ma leczyć i udzielać porad medycznych, ale również jest przewodnikiem pacjenta po systemie ochrony zdrowia.

Reforma ochrony zdrowia zagwarantowała wszystkim ubezpieczonym prawo swobodnego i samodzielnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego także lekarzem rodzinnym lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oznacza, że możesz wybrać przychodnię lub lekarza rodzinnego, u którego chcesz się leczyć.

W przypadku choroby możesz skorzystać z usług któregokolwiek z lekarzy, którzy w danym momencie przyjmują pacjentów w Twojej przychodni.

Prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nakłada jednak na pacjentów pewne obowiązki.

Prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej należy potwierdzić wypełnieniem i złożeniem deklaracji, którą dostaniesz w rejestracji.

Udając się pierwszy raz do lekarza POZ lub rodzinnego nie zapomnij wziąć ze sobą dowodu osobistego oraz jednego z dokumentów potwierdzających fakt Twojego ubezpieczenia:
 • aktualnej książeczki ubezpieczeniowej,
 • odcinka renty lub emerytury,
 • dowodu wpłaty na dobrowolne ubezpieczenie zawarte z RKCh ,
 • książeczkę RUM (dotyczy mieszkańców byłego województwa legnickiego i jeleniogórskiego),
dodatkowo podaj swój PESEL oraz NIP pracodawcy i swój.

Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo ważną decyzją, bowiem w razie choroby będziesz musiał udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który sprawuje nad Tobą i Twoją rodziną bezpośrednią opiekę zdrowotną.

Do lekarza POZ lub lekarza rodzinnego możesz zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej a lekarz ma obowiązek przyjąć pacjenta tego samego dnia lub w terminie ustalonym z pacjentem. Każdemu pacjentowi w razie potrzeby przysługuje wizyta domowa lekarza POZ lub rodzinnegopowrót

Badania diagnostyczne

Lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest Twoim przewodnikiem po systemie ochrony zdrowia. To on, w przypadku konieczności wykonania podstawowych badań diagnostycznych i laboratoryjnych, wystawi skierowanie i wskaże laboratorium, w którym będziesz je wykonać.

Lekarz rodzinny lub lekarz pierwszego kontaktu wystawiający skierowanie na badania podstawowe wskazuje laboratorium, w którym będziesz musiał je wykonać.

Jeżeli będziesz chciał wykonać badania w innym laboratorium niż wskazane przez lekarza, musisz liczyć się z tym, że będziesz musiał sam za nie zapłacić.

Regionalna Kasa Chorych nie ustaliła żadnych limitów badań diagnostycznych. Zawsze masz prawo do badań w zależności od potrzeb - nie daj się odsyłać.powrót

Zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Twoje prawo wyboru lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego nie oznacza, że wybrałeś lekarza raz na zawsze.

Masz prawo do zmiany lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego.

Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, każdy ubezpieczony ma prawo do wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego jak i do zmiany tego lekarza po upływie 6 miesięcy od momentu poprzedniej rejestracji bez wnoszenia zryczałtowanej opłaty rejestracyjnej. Za okres 6 miesięcy uważa się datę od złożenia ostatniej deklaracji w ZOZ-ie lub u lekarza rodzinnego, z którego pacjent rezygnuje.

W przypadku zmiany ZOZ-u lub lekarza rodzinnego po upływie 6 miesięcy, ubezpieczony ma obowiązek pobrać i wypełnić druk rezygnacji, z przychodni lub od lekarza rodzinnego. Na druku rezygnacji, przychodnia podaje datę zapisu do placówki służby zdrowia i taką adnotację potwierdza pieczątka firmową. Jest to informacja dla nowej placówki lub lekarza rodzinnego do której przechodzi pacjent, że nie jest wymagana zgoda kasy ani wniesienie opłaty rejestracyjnej. Dokumentacje medyczną przychodnia lub lekarz rodzinny może wydać na wniosek lekarza przejmującego pacjenta w sposób poufny po otrzymaniu druku rezygnacji.

Przy zmianie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego przed upływem 6 miesięcy zwolnienie z opłaty rejestracyjnej może nastąpić w następujących uzasadnionych przypadkach (oczywiście za zgodą RKCh);

- zmiany miejsca zamieszkania,
- osiągnięcia pełnoletności przez ubezpieczonego,
- na podstawie rozpatrzenia indywidualnej skargi ubezpieczonego wniesionej na dotychczasową opiekę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub u lekarza rodzinnego
- zmiany kasy chorych,
- powstanie nowej praktyki POZ lub lekarza rodzinnego bliżej miejsca zamieszkania pacjenta,
- nieprzestrzeganie przez świadczeniodawcę Karty Praw Pacjenta,
- inne przypadki wynikające z losowych sytuacji pacjenta, a będących poza w/w kwalifikacja, które będą rozpatrywane indywidualnie przez kasę chorych.

Jeśli nastąpi jedna z wymienionych okoliczności ubezpieczony jest zobowiązany pobrać opieczętowany druk rezygnacji z placówki do której był wcześniej zapisany i złożyć go w starej otrzymując jednocześnie na taka zamianę, zgodę kasy chorych. Zgodę na zmianę można otrzymać w Regionalnej Kasie Chorych lub w oddziałach terenowych.

W przypadku gdy ubezpieczony pragnie zmienić placówkę POZ lub lekarza rodzinnego przed upływem 6 miesięcy musi wnieść zryczałtowana opłatę rejestracyjną (kwota ta obowiązuje od każdej osoby w rodzinie, która zmienia swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) w wysokości 2,5% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Ogłaszane jest to przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Należność należy wpłacić na poczcie lub w banku na konto Regionalnej Kasy Chorych (z dopiskiem - "zmiana lekarza").

Zapisanie ubezpieczonego do placówki POZ lub lekarza rodzinnego może nastąpić tylko po okazaniu w tej placówce dokumentu wpłaty. Opłacenie kwoty rejestracyjnej zwalnia ubezpieczonego z obowiązku podbijania druku rezygnacji w kasie chorych. W nowej przychodni lub u lekarza rodzinnego, ubezpieczony wypełnia druk deklaracji, który stanowi o wpisaniu pacjenta do nowej placówki służby zdrowia.

Lekarz rodzinny lub lekarz pierwszego kontaktu w przychodni, do której chcesz się przenieść, ma obowiązek sprawdzić czy została wniesiona opłata lub czy otrzymałeś zgodę z Departamentu Ewidencji RKCh na zmianę lekarza bez opłacenia opłaty rejestracyjnej.powrót

Wizyta u lekarza specjalisty

Jeżeli Twój stan zdrowia wymaga konsultacji lub objęcia stałą opieką przez lekarza specjalistę, to skierowanie do niego wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Oznacza to, iż aby pójść do lekarza specjalisty trzeba posiadać skierowanie od swojego lekarza rodzinnego lub lekarza POZ. Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Nie trzeba posiadać skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza POZ w przypadku jeżeli chcesz udać się do:
 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa i wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
lub jeżeli chcesz uzyskać poradę specjalistyczną w związku z:
 • zakażeniem wirusem HIV,
 • zachorowaniem na gruźlicę,
 • cierpieniem na choroby wojenne lub obozowe,
 • poddaniem się leczeniu odwykowemu.
Jeżeli udajesz się do lekarza specjalisty nie zapomnij wziąć skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem ww. specjalistów.

Masz prawo wyboru lekarza specjalisty, u którego chcesz się leczyć, wykaz specjalistów znajdziesz w Kasie Chorych i jej oddziałach

Nowy system ochrony zdrowia zagwarantował ubezpieczonym prawo swobodnego i samodzielnego wyboru lekarza specjalisty.

Pamiętaj także o następujących zasadach:

Specjalistę możesz wybrać sam. Skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie może wskazywać gdzie i u jakiego lekarza masz się leczyć. Skierowanie określać musi tylko rodzaj specjalizacji lekarza. Nie ma limitów ilości przyjęć. Lekarz specjalista ma obowiązek przyjąć Cię w terminie jak najszybszym - termin wizyty musi być uzgodniony z Tobą.

Skierowanie do lekarza specjalisty może być:

a) jednokrotne - w przypadku konieczności udzielenia jednorazowej porady lub konsultacji,
b) wielokrotne - w przypadku schorzeń wymagających wielokrotnej wizyty ze strony specjalisty - musi być określona ilość wizyt u specjalisty lub też ich częstotliwość,
c) stałe - w przypadku schorzeń przewlekłych i do czasu uzyskania poprawy zdrowia przez pacjenta. Skierowania te są wydawane przez lekarza POZ na wniosek lekarza specjalisty w określonych chorobach (schorzenia przewlekłe)

Należy sprawdzić czy lekarz specjalista, do którego się udajesz ma podpisany kontrakt z Regionalną Kasą Chorych. Jeżeli takiego kontraktu nie podpisał, za wizytę musisz zapłacić z własnej kieszeni.

Lista lekarzy specjalistów, którzy podpisali umowę z Regionalną Kasą Chorych znajduje się u Twojego lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz w Regionalnej Kasie Chorych.

Lekarz specjalista ma obowiązek skierowania pacjenta na badania diagnostyczne i laboratoryjne niezbędne do udzielenia kompleksowej porady.

Idąc do lekarza specjalisty musisz posiadać aktualne wyniki badań podstawowych.

Zapytaj swego lekarza rodzinnego lub lekarza POZ jakie badania potrzebne będą lekarzowi specjaliście.powrót

Potrzeba nagłej pomocy

Najczęściej, w takich przypadkach świadczeń zdrowotnych udzieli lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak należy wiedzieć, że w przypadkach nagłego zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, świadczeń związanych z ciążą i porodem oraz w wypadkach i urazach, masz prawo do:

- uzyskania pomocy od każdego lekarza, do którego się zgłosisz oraz w ambulatoryjnej izbie przyjęć dyżurującego szpitala lub w ambulatorium pogotowia ratunkowego,
-wezwania Pogotowia Ratunkowego, które udzieli Ci pomocy doraźnej lub przewiezie do szpitala; masz prawo wyboru szpitala, a w przypadku gdy będziesz nieprzytomny obowiązkiem lekarza Pogotowia Ratunkowego jest przewiezienie Cię do najbliższego szpitala, który ze względu na Twój stan zdrowia może udzielić pomocy.

Nie wzywaj Pogotowia Ratunkowego bez potrzeby. Może w tym samym momencie ktoś potrzebuje pomocy. Wezwanie Pogotowia Ratunkowego bez potrzeby może oznaczać dla Ciebie zapłacenie rachunku za nieuzasadnione wezwanie.

Ale pamiętaj, że w przypadku indywidualnej- subiektywnej Twojej oceny zagrożenia życia możesz wezwać Pogotowie Ratunkowe.

Dodatkowo w razie nagłego zachorowania, pogorszenia stanu Twojego zdrowia lub stanu zagrożenia życia możesz udać się do Izby Przyjęć dyżurującego szpitala. Wykaz "ostrych dyżurów" znajdziesz w codziennych wydaniach gazet regionalnych. W wypadku nagłego zagrożenia życia lub wypadku masz prawo skorzystać z pomocy niezależnie czy jesteś ubezpieczony czy nie.powrót

Wizyta u stomatologa

Przed wizytą u stomatologa zapoznaj się zakresem stomatologicznych świadczeń zdrowotnych, które przysługują pacjentom bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wykaz podstawowych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez stomatologa oraz wykaz podstawowych materiałów stomatologicznych, wywieszone są w gabinetach stomatologicznych.

Jeżeli stan Twojego uzębienia może spowodować konieczność wykonania świadczeń zdrowotnych nie objętych ww. wykazami, lekarz stomatolog ma obowiązek poinformować Cię o tym oraz przedstawić wyliczenie kosztów usług stomatologicznych, za które będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.powrót

Wizyta w aptece

Najczęściej u lekarza otrzymujesz receptę uprawniająca do wydania zapisanych leków. Dlatego niezmiernie istotnym jest abyś dobrze orientował się w swoich prawach i obowiązkach również w tym zakresie.

Do wystawiania recept upoważniających Cię do nabycia leków refundowanych uprawnieni są lekarze ubezpieczenia zdrowotnego i lekarze z prywatnych gabinetów, którzy zawarli umowę z Kasą Chorych.

Zwróć uwagę czy recepta została wystawiona w sposób prawidłowy, tj. czy zawiera Twoje dane osobowe, numer Kasy Chorych do której należysz, pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub numer umowy z Kasą Chorych uprawniającą do wystawiania leków zniżkowych.

1. Okres ważności recepty wynosi:
 • 30 dni w przypadku leków zwykłych,
 • 7 dni w przypadku antybiotyków i na receptę wystawioną przez lekarza pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),
 • 60 dni w przypadku leków sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego.
2. Odpłatność za leki jest zróżnicowana, co oznacza, że niektóre leki otrzymasz:
 • ze zniżką 30%,
 • ze zniżką 50%,
 • za opłatą zryczałtowaną
  z uwzględnieniem limitów cen leków ustalonych przez MZiOS z dnia 18.12.1998 r.- odnosi się również do zniżki 30% i 50% (Dz.U. Nr 161, POZ. 1111 z dnia 29.12.1998r.)
 • za pełną opłatą.
Zawsze możesz zapytać aptekarza o zasadach odpłatności za zaordynowane przez Twojego lekarza leki.

Jeżeli jesteś:
 • zasłużonym honorowym krwiodawcą - przysługuje Ci bezpłatne zaopatrzenie w leki z listy podstawowej i uzupełniającej do wysokości limitu ceny leku ustalonego przez MZiOS, oraz leki, które honorowy krwiodawca może stosować dla celów leczniczo zapobiegawczych w związku z oddaniem krwi (Ascofer, Vitaral, Rapid),
 • inwalidą wojennym - przysługuje Ci oraz Twojemu współmałżonkowi pozostającym na Twoim wyłącznym utrzymaniu, bezpłatne zaopatrzenie w leki,
 • inwalidą wojskowym - przysługuje Ci bezpłatne zaopatrzenie w leki z listy podstawowej i uzupełniającej, do wysokości limitu ustalonego przez MZiOS,
 • wdową lub wdowcem po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, uprawnionych do renty rodzinnej - przysługuje Ci bezpłatne zaopatrzenie w leki,
 • pacjent z chorobą przewlekłą, wrodzoną lub nabytą, umieszczoną w Rozporządzeniu MZiOS otrzymuje leki, preparaty diagnostyczne oraz sprzęt jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie Twoich uprawnień, zapytaj swojego lekarza rodzinnego lub lekarza POZ.powrót

W szpitalu

Kiedy nie jest możliwa kontynuacja leczenia w przychodni, przysługuje Ci prawo do leczenia stacjonarnego tj. hospitalizacji.

Jeżeli Twój stan zdrowia wymagać będzie hospitalizacji to skierowanie do szpitala wystawi Twój lekarz rodzinny, lekarz POZ lub lekarz specjalista mający kontrakt z Regionalną Kasą Chorych.

Sprawdź czy lekarz kierujący Cię do szpitala jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, to znaczy czy ma podpisany kontrakt z Regionalną Kasą Chorych.

Jeżeli lekarz kierujący nie ma takiej umowy, to za hospitalizację będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni!

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Nie musisz posiadać skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy hospitalizacja nastąpiła w związku z wypadkiem, urazem, nagłym zagrożeniem życia lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia oraz świadczeń związanych z ciążą i porodem.

Nie ma już szpitali rejonowych.

Sam dokonujesz wyboru szpitala.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego nie ma prawa wystawienia skierowania do konkretnego szpitala. Ma natomiast obowiązek przedstawienia listy szpitali, spośród których masz prawo dokonać samodzielnego wyboru.

Prawo wyboru szpitala dotyczy także tzw. przypadków nagłych, tj. w przypadku uzyskania pomocy od Pogotowia Ratunkowego.

Prawo wyboru dotyczy szpitali, z którymi Regionalna Kasa Chorych zawarła umowę. W praktyce możesz wybierać spośród wszystkich szpitali zlokalizowanych na terenie województwa . W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stacjonarnego poza terenem województwa, co może być spowodowane np. faktem niewykonywania danego typu usług stacjonarnych, możesz wybrać szpital zlokalizowany w innym województwie. W takiej sytuacji musisz jednak zwrócić się z wnioskiem do Regionalnej Kasy Chorych o promesę na leczenie. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w trybie natychmiastowym i otrzymasz potwierdzenie Kasy Chorych, iż koszt Twojej hospitalizacji w innym województwie zostanie zrefundowany przez Regionalną Kasę Chorych.

Idąc do szpitala musisz posiadać aktualne, niezbędne wyniki badań podstawowych. Zapytaj swego lekarza rodzinnego lub lekarza POZ jakie badania potrzebne będą przy przyjęciu do szpitala.

W przypadku zabiegów medycznych szczególnie kosztochłonnych tj. wysokospecjalistycznych procedur medycznych, których koszt pokrywany jest bezpośrednio przez budżet państwa, ich uzyskanie uwarunkowane jest procedurą kwalifikacyjną.

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących wysoko specjalistycznych procedur medycznych udzieli lekarz specjalista, który sprawuje nad Tobą stałą opiekę.powrót

Wymagasz rehabilitacji

Jeżeli Twój stan zdrowia w wyniku choroby lub wypadku wymaga zabiegów rehabilitacyjnych, dostaniesz skierowanie od swojego lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Skierowanie takie ma prawo wystawić również lekarz specjalista, lecz w tym przypadku musisz je potwierdzić u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza POZ.

Mając skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne masz prawo wyboru poradni rehabilitacyjnej spośród tych, które podpisały umowę z Regionalną Kasą Chorych.

Idąc na rehabilitację musisz mieć aktualnie niezbędne wyniki badań podstawowych.

Zapytaj swego lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jakie badania potrzebne będą przy przyjęciu na leczenie rehabilitacyjne.

Nie określa się limitów czasowych i ilościowych odnośnie zabiegów rehabilitacyjnych.powrót

Jedziesz do sanatorium

W ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Ci prawo leczenia sanatoryjnego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzonego przez Kasę Chorych.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to:

1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący stałą opiekę nad ubezpieczonym,

2. lekarz specjalista u którego ubezpieczony pozostaje w stałej lub okresowej opiece (powyżej 30 dni),

3. ordynator oddziału szpitalnego lub kierownik kliniki dla ubezpieczonych wypisanych ze szpitali lub klinik w terminie nie przekraczającym 30 dni od zakończenia leczenia szpitalnego lub klinicznego.

W ramach leczenia sanatoryjnego możesz skorzystać z leczenia w:
 • szpitalu uzdrowiskowym jako uzupełnieniu leczenia szpitalnego (bezpłatnie),
 • sanatorium jako leczenie dodatkowe ponosząc część kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
Do skierowania muszą być dołączone aktualne wyniki badań pomocniczych, a warunkiem przyjęcia wniosku sanatoryjnego jest prawidłowo, dokładnie i czytelne jego wypełnienie.

Oceny skierowania dokonuje specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Kasa potwierdza skierowanie - jeżeli jest pozytywnie zaopiniowane przez lekarza specjalistę - balneoklimatologa - rozdysponowuje miejsca w sanatoriach o profilu odpowiednim dla rozpoznanego schorzenia.

W ciągu 14 dni, przed datą rozpoczęcia leczenia, ubezpieczony otrzymuje skierowanie. Kasa może odmówić potwierdzenia nadesłanego skierowania, jeśli jest ono bezzasadne lub jeśli został wyczerpany limit miejsc wykupiony przez Kasę w sanatoriach.

Formularz skierowania do sanatorium składa się z trzech części.

Pierwszą wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, zaznaczając ogólny stan i dolegliwości kwalifikujące pacjenta do leczenia w sanatorium. Należy pamiętać, że ta część skierowania powinna być podpisana przez pacjenta, który tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Druga część skierowania, wypełniana jest przez specjalistę balneoklimatologii i zawiera wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego, lekarz proponuje rodzaj placówki i czas leczenia.

Trzecia część wypełniana jest w Kasie Chorych, i zawiera miejsce i termin przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego.

W związku z obowiązującymi przepisami wszyscy udający się na leczenie w sanatoriach ponoszą część kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Musisz zaopatrzyć się w sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy

Jeżeli Twój stan zdrowia tego wymaga masz prawo do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy. Procedura w tym względzie uzależniona jest od rodzaju sprzętu ortopedycznego i pomocniczego.powrót

Szkła optyczne

Uprawnionymi do wystawiania recept są lekarze specjaliści - okuliści z I i II stopniem specjalizacji. Po otrzymaniu recepty okularowej możesz ją zrealizować w wybranym przez siebie zakładzie optycznym, który podpisał umowę z Regionalną Kasą Chorych.

Recepta i wnioski ważne są 30 dni od daty wystawienia.powrót

Aparaty słuchowe i wkładki uszne

Uprawnionymi do wystawiania wniosku na aparaty słuchowe i wkładki uszne są lekarze specjaliści - laryngolodzy, otolaryngolodzy i audiolodzy. Po otrzymaniu wniosku na zaopatrzenie audiofoniczne, obowiązany jesteś zarejestrować go w punktach zaopatrzenia w środki pomocnicze. Adresy uzyskasz u swojego lekarza laryngologa oraz w placówkach Kasy Chorych. Tam zostaniesz poinformowany o dalszym trybie realizacji.powrót

Sprzęt stomijny i urologiczny oraz pieluchomajtki i pieluchy anatomiczne

Uprawnionymi do wystawiania wniosków są lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do korzystania ze sprzętu stomijnego i urologicznego nabędziesz po otrzymaniu wniosku na środki pomocnicze, który to wniosek musisz niezwłocznie zarejestrować w punktach zaopatrzenia w środki pomocnicze.

Po rejestracji wniosku otrzymasz Kartę zaopatrzenia w środki pomocnicze, która jest dokumentem umożliwiającym nabycie właściwego środka 1 raz w miesiącu, w ramach przyznanego limitu ilościowego i cenowego przez 12 miesięcy.powrót

Rurki tracheostomijne, krtań elektroniczna, proteza powietrzna i inhalator dyszowy

Uprawnionymi do wystawiania wniosku o zaopatrzenie w środki pomocnicze są lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Na podstawie wniosku RKCh wystawi Ci jednorazową kartę zaopatrzenia w środki pomocnicze, która jest ważna przez 30 dni od daty wystawienia. Na jej podstawie otrzymasz sprzęt pomocniczy wymieniony we wniosku. Adresy punktów zaopatrzenia uzyskasz w siedzibach oddziałów Kasy Chorych.powrót

Protezy piersi i peruki

Wniosek na środki pomocnicze, otrzymasz od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek musisz zarejestrować w punktach zaopatrzenia w środki pomocnicze. Adresy punktów zaopatrzenia uzyskasz w siedzibach oddziałów Kasy Chorych. Po otrzymaniu karty zaopatrzenia w ramach wyznaczonego limitu i ewentualnej odpłatności możesz zaopatrzyć się we wnioskowane środki w wybranym przez siebie zakładzie.powrót

Zaopatrzenie ortopedyczne

Wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne otrzymasz od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek musi zawierać dokładny opis sprzętu ortopedycznego. Po otrzymaniu wniosku musisz go zarejestrować w punkcie zaopatrzenia ortopedycznego. Adresy punktów zaopatrzenia uzyskasz w siedzibach oddziałów Kasy Chorych.

W wyniku rejestracji otrzymasz kartę jednorazowego zaopatrzenia, która upoważni Cię do nabycia zleconego sprzętu ortopedycznego w wybranym zakładzie, z którym Kasa podpisała stosowną umowę. Wykaz producentów i dystrybutorów, z którymi Kasa zawarła umowę umieszczony jest w każdym punkcie. Karta ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie musisz rozpocząć realizację wskazanego w karcie sprzętu ortopedycznego. Zlecenie musi być zrealizowane zgodnie z opisem. Dodatkowo karta zawiera limit płatności i procent Twojej odpłatności.powrót

Wyjeżdżasz na wakacje, do rodziny lub w delegację

W przypadku choroby na urlopie lub delegacji należy zgłosić się do najbliższego miejscowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz nie ma prawa odmówić nam leczenia, a podstawowe badania przez niego zlecone są bezpłatne.

Kolonie i obozy - organizator wypoczynku dzieci i młodzieży ma obowiązek zapewnienia opieki medycznej we własnym zakresie. Zatrudniony przez organizatora lekarz lub pielęgniarka udzielają świadczeń z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Uczestnicy koloni i obozów w nagłych wypadkach mogą korzystać z pomocy doraźnej świadczonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc jest bezpłatna jeśli udziela jej lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaświadczenie, że u uczestnika letniego wypoczynku nie ma przeciwwskazań zdrowotnych wydaje bezpłatnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W karcie zdrowia uczestnika koloni lub obozu powinna być zawarta informacja, do której Kasy Chorych dziecko należy.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w okresie wakacji lub wyjazdu w delegację jest książeczka RUM, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna lub studencka oraz odcinek renty lub emerytury a także zaświadczenie o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jednak w ostateczności wystarczy złożyć lekarzowi oświadczenie na piśmie z podaniem własnego adresu i numeru PESEL o tym, że jest się ubezpieczonym w Regionalnej Kasie Chorych, co uprawnia do uzyskania nieodpłatnej pomocy medycznej.

W przypadku nagłego urazu, wypadku lub zatrucia, natychmiastowej pomocy poszkodowanemu udzielą lekarz pogotowia lub izba przyjęć szpitala. Taka pomoc jest bezpłatna. Udzielając pomocy doraźnej, szpital nie ma prawa żądać skierowania, ani od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ani od pogotowia. W każdej sytuacji zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia wzywamy pogotowie ratunkowe lub - jeśli jest to możliwe- udajemy się do najbliższego szpitala własnym transportem .

Każda apteka i punkt apteczny na terenie naszego kraju ma obowiązek zrealizowania każdej właściwie wypisanej i ważnej recepty. Na recepcie musi być podany numer Kasy Chorych ( np. 01R ), do której przynależy pacjent oraz numer kontraktu przychodni lub lekarza z Kasą. Recepty na antybiotyki i z pomocy doraźnej ważne są przez 7 dni, a pozostałe recepty zachowują ważność przez 30 dni.

Żołnierzom oraz członkom ich rodzin przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne, także w okresie urlopu i przepustki. Odnosi się to do tych osób, które odbywają służbę zasadniczą , przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia oraz nadterminową lub okresową służbę wojskową. Koszty leczenia pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.

Gdy na wakacjach zaboli wczasowicza ząb, udajemy się do najbliższego czynnego lub dyżurującego gabinetu stomatologicznego, który ma podpisany kontrakt z Kasą Chorych. Tam udzielona nam będzie nieodpłatna pomoc w ramach stomatologicznych świadczeń standardowych. W okresie wakacji, dla wypoczywających wczasowiczów nie prowadzi się leczenia zachowawczego tylko pomoc w nagłych przypadkach. Należy także pamiętać, że Kasa nie zwraca pieniędzy za rachunki z gabinetów, które nie podpisały kontraktu, oraz za leczenie ponadstandardowe.

Kiedy wyjeżdżasz poza granice województwa nie zapomnij zabrać ze sobą:
 • aktualnej książeczki ubezpieczeniowej,
 • odcinka renty lub emerytury,
 • dowodu wpłaty dobrowolnego ubezpieczenia zawartego z RKCh ,
 • książeczkę RUM
W przypadku nagłej choroby lub wypadku masz prawo do uzyskania pomocy medycznej od każdego lekarza, zarówno podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalisty oraz, jeżeli będzie to konieczne, prawo do hospitalizacji.powrót

Pacjent płaci

Pacjent płaci za:
 • szczepienia ochronne inne niż zalecone przez Ministra Zdrowia,
 • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • wyżywienie i zakwaterowanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • świadczenia medycyny pracy,
 • wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach oraz świadczenia nie objęte skierowaniem,
 • zabiegi ponadstandardowe np. większość zabiegów chirurgii plastycznej i upiększającej.
powrót

Jak możemy się odwołać

Jeżeli masz trudności w zarejestrowaniu się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, doświadczasz złego traktowania i pobierania opłat w szpitalu, przychodni czy u lekarza odwołaj się wtedy do:
 • Kierownika placówki służby zdrowia,
 • Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Regionalnej Kasy Chorych - Biura skarg i wniosków,
 • Komisji Skarg i Wniosków Rady Kasy.
Każdy pokrzywdzony pacjent może przesłać skargę w formie pisemnej lub złożyć ją osobiście w Biurze Skarg i Wniosków Regionalnej Kasy Chorych.powrót

Masz jeszcze inne prawa

Poruszając się w systemie opieki zdrowotnej musisz pamiętać, że jako pacjent masz także szereg innych praw i tylko od Ciebie zależy czy będziesz z nich korzystał.

Masz prawo do:
 • Natychmiastowego udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń.
 • Udzielania Ci świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń określonych wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Informacji o Twoim stanie zdrowia.
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
 • Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Udostępniania Ci dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby lub wskazania przez Ciebie innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana.
 • Zapewnienia ochrony Twoich danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 • Dostępu do informacji o prawach pacjenta.
 • Zapewnienia niezbędnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych podczas hospitalizacji.
 • Zapewnienia pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia w przypadku hospitalizacji.
 • Zapewnienie opieki duszpasterskiej w przypadku hospitalizacji.
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez Ciebie.
 • Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w przypadku hospitalizacji.
 • Wskazania osoby lub instytucji, którą Zakład Opieki Zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się Twojego stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia.
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie w zakładzie opieki zdrowotnej.
 • Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwości następstw zaprzestania leczenia.
 • Udzielenia Ci niezbędnej pomocy i przewiezienia do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie możesz być przyjęty do szpitala, który wybrałeś.
 • Udzielania Ci świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.
 • Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.
 • Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, dających się przewidzieć następstwach, ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o Twoim stanie zdrowia.
 • Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia innego świadczenia zdrowotnego.
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec Ciebie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko.
 • Uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla Twojego życia lub zdrowia, lekarz dokonał zmian w ich zakresie.
 • Poszanowania przez lekarza Twojej intymności i godności osobistej.
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na uczestniczenie osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń, przy udzielaniu Ci świadczeń zdrowotnych.
 • Wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego.
 • Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia Ciebie przez lekarza o zamiarze odstąpienia od leczenia i wskazania Ci realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej.
 • Zachowania w tajemnicy informacji związanych z Twoim stanem zdrowia, a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu.
 • Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających Twoją identyfikację.
 • Wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym, po uprzednim poinformowaniu Ciebie przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.
 • Poinformowania Ciebie przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu.
 • Cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu.
 • Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobieranie po Twojej śmierci komórek, tkanek i narządów.
 • Dobrowolnego wyrażenia zgody na pobieranie od Ciebie za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy.
 • Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy i biorcy przeszczepu.
 • Umieszczenia Ciebie na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i wybrania jako biorca w oparciu jedynie o kryteria medyczne.(opracowano na podstawie informacji dla pacjentów podawanych przez Kasy Chorych, na podstawie obowiązujących przepisów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego)